TV-FM 受信ガイド 2017 PDF版の配布は終了しました。

Japan V-UHF DXers Circle (JVUDXC) 事務局